Environmental Management Report

With the high animal numbers and evident impact on the ecology within Marloth Park, it was agreed early in 2015that an updated ecological study of Marloth Park should be commissioned. The Marloth Park Property Owners Association appointed Rhengu Environmental Services (RES) to conduct this survey, the cost of which was financed with donations from property owners and Forum members. The survey was commissioned to determine the prevailing veld condition of the property and to identify the ecological problems facing the management of this very special system.

The approach to this survey and document is based on the comprehensive Ecological Report submitted by Ben Orban in 2006. What was now required was to update the Orban Report and encapsulate the important aspects of its contents into a functional, practical, hands on version of events describing the prevailing wildlife conditions. This report should then provide for a more dynamic, down to earth instruction manual on wildlife management issues, problems and solutions. The results of the study were used to compile an Environmental Management Report (EMR).

The primary responsibility for the implementation of the management recommendations remains with the Municipal Conservation Department and appointed conservation manager. However there is a great deal of information which can assist property owners in managing their own stands and we appeal to property owners to view this report on the Honorary Rangers web site at:

marlothparkhonoraryrangers.co.za

Handleidingviromgewingsbestuur

As gevolg van die grootaantal wild en die impakdaarvan op die ekologiese stand van sake in Marloth Park, is daarvroeg in 2015 tot die besluitgekomdat ‘n opgedateerdeekologiesestudie van Marloth Park gedoenmoes word. Die Marloth ParkseGrondeienaarsvereniging (algemeenbekend as MPPOAvolgens die Engelseafkorting) het danookRhengu- omgewingsdiensteaangewysom die opnameteonderneem. Die studie is danksyskenkingswat van grondeienaars en Forumledeontvang is, gefinansier. Die heersendeveldtoestande is onder die loepgeneem, sowel as die ekologieseproblemewat met die bestuur van onsbesonderesisteemverbandhou.

Die benaderingwatgevolg is, is geskoei op die omvattendeekologieseverslagwatdeur Ben Orban in 2006 opgestel is. Dit het noodsaaklikgewordom die verslag op tedateer en die belangrikeaspektedaarvan in ’n funksionele, praktiese en duidelkuiteengesetteweergawe van die heersendeveldtoestandeteomskep. Uit die verslag het ’n handleidingvoortgespruitwatdaaropgemik is ombestuurskwessies, probleme en oplossings op die meesvoordeligewyseaantespreek. Die resultate is beliggaam in ’n omgewingsbestuursverslag. (in Engels bekend as ’n Environmental Management Report (EMR))

Die verantwoorlikheidvir die toepassing van die verslagberus in die eersteinstansie by die MunisipaleAfdeling van Natuurbewaringonderleiding van ’n bestuurder. Daar is nietemin ’n magdom van inligtingwatgrondeienaarskanaanwendvir die bestuur van huleiestandplase. Onsdoendaarom ’n beroep op eienaarsom die verslag op die ereveldwagters se webruimte (marlothparkhonoraryrangers.co.za) teraadpleeg.