mamba75Snakes:
John Webber 0714806453
John Webb 0797785359 
Field Security 0828281043

Facebook Image

fire40Fire:
Field Security: 0828281043
HR: 072 778 5359
Rangers: 082 802 5894

Environmental Management Report

Environmental Management Report

With the high animal numbers and evident impact on the ecology within Marloth Park, it was agreed early in 2015that an updated ecological study of Marloth Park should be commissioned. The Marloth Park Property Owners Association appointed Rhengu Environmental Services (RES) to conduct this survey, the cost of which was financed with donations from property owners and Forum members. The survey was commissioned to determine the prevailing veld condition of the property and to identify the ecological problems facing the management of this very special system.

The approach to this survey and document is based on the comprehensive Ecological Report submitted by Ben Orban in 2006. What was now required was to update the Orban Report and encapsulate the important aspects of its contents into a functional, practical, hands on version of events describing the prevailing wildlife conditions. This report should then provide for a more dynamic, down to earth instruction manual on wildlife management issues, problems and solutions. The results of the study were used to compile an Environmental Management Report (EMR).

The primary responsibility for the implementation of the management recommendations remains with the Municipal Conservation Department and appointed conservation manager. However there is a great deal of information which can assist property owners in managing their own stands and we appeal to property owners to view this report on the Honorary Rangers web site at:

marlothparkhonoraryrangers.co.za

Handleidingviromgewingsbestuur

As gevolg van die grootaantal wild en die impakdaarvan op die ekologiese stand van sake in Marloth Park, is daarvroeg in 2015 tot die besluitgekomdat ‘n opgedateerdeekologiesestudie van Marloth Park gedoenmoes word. Die Marloth ParkseGrondeienaarsvereniging (algemeenbekend as MPPOAvolgens die Engelseafkorting) het danookRhengu- omgewingsdiensteaangewysom die opnameteonderneem. Die studie is danksyskenkingswat van grondeienaars en Forumledeontvang is, gefinansier. Die heersendeveldtoestande is onder die loepgeneem, sowel as die ekologieseproblemewat met die bestuur van onsbesonderesisteemverbandhou.

Die benaderingwatgevolg is, is geskoei op die omvattendeekologieseverslagwatdeur Ben Orban in 2006 opgestel is. Dit het noodsaaklikgewordom die verslag op tedateer en die belangrikeaspektedaarvan in ’n funksionele, praktiese en duidelkuiteengesetteweergawe van die heersendeveldtoestandeteomskep. Uit die verslag het ’n handleidingvoortgespruitwatdaaropgemik is ombestuurskwessies, probleme en oplossings op die meesvoordeligewyseaantespreek. Die resultate is beliggaam in ’n omgewingsbestuursverslag. (in Engels bekend as ’n Environmental Management Report (EMR))

Die verantwoorlikheidvir die toepassing van die verslagberus in die eersteinstansie by die MunisipaleAfdeling van Natuurbewaringonderleiding van ’n bestuurder. Daar is nietemin ’n magdom van inligtingwatgrondeienaarskanaanwendvir die bestuur van huleiestandplase. Onsdoendaarom ’n beroep op eienaarsom die verslag op die ereveldwagters se webruimte (marlothparkhonoraryrangers.co.za) teraadpleeg.

SIMPLE WAYS TO HELP TO CONSERVE OUR WILDLIFE IN MARLOTH PARK

SIMPLE WAYS TO HELP TO CONSERVE OUR WILDLIFE IN MARLOTH PARK

If we don’t conserve the soil we have no vegetation. Without vegetation we have no animal life.

WHAT HAPPENS WHEN WE SWEEP OUR PROPERTIES BARE AND CLEAN?

  • We encourage snakes and scorpions and other less desirable visitors to seek shelter in our houses or verandas as there is no other cover nearby outside.
  • Pioneer plants (often weeds) take overto try to bind the soil and protect it from wind, sun, rain.
  • We lose the fallen leaveswhich help to keep moisture and nutrients in the soil and prevent over-heating of the ground. They also prevent weeds from taking hold.
  • We encourage soil erosion.

TO CONSERVE YOUR OWN PROPERTY

Read more: SIMPLE WAYS TO HELP TO CONSERVE OUR WILDLIFE IN MARLOTH PARK

Care of Protected other trees: June 2015

THE CARE OF PROTECTED AND OTHER TREES

Trees and all other vegetation are precious resources in Marloth Park and we must do all we can to preserve them.  Generally speaking it is against the law to remove any tree from a property without obtaining formal permission from the Conservation Authority.

Protected trees: certain trees are protected under the National Forest Act, 1998 and may not be cut, damaged, destroyed or removed except under an exemption granted by the Minister. In Marloth Park these trees include:

Read more: Care of Protected other trees: June 2015

WHY IT IS IMPORTANT TO GET RID OF RATS WITHOUT USING ANIMAL- TOXIC RODENTICIDES. July 2015

SAVE OUR OWLS AND OTHER ANIMALS!

It is a well-documented fact world-wide that poisons, meant to control vermin, are killing non-targeted animals like owls, wild animals and also domestic pets.  Here in Marloth Park it is no exception. 

Read more: WHY IT IS IMPORTANT TO GET RID OF RATS WITHOUT USING ANIMAL- TOXIC RODENTICIDES. July 2015

Game removal May 2015 - Afrikaans

Grootskaalsevangs van diereom veld te red : courtesy Jacque De Villiers/ Bos Nuus

Allepartyewatbelang het by natuurbewaring in Marloth Park het eenparigooreengekomdat ’n ongekendeverwydering van wild onderneemsalmoet word omteverhoeddatdiere op’n massieweskaalvan hongervrek en omonsweiding ‘n kanstebiedomteherstel.

Die huidigebeskikbaarheid van weidingstaan tans op slegs 3,9 ha per kop in vergelyking met die aanvaardestandaard van 8 ha per dier end an alleenindien die toestand van weidingbevredigend is. Die afhaal van dieresaldaaromselfs op ’n groterskaalmoetgeskied as waarophierdieberekeningneerkom, as gevolg van die geweldigeagteruitgang van weiding in Marloth Park. Die mikpunt is daaromgestel op 11 ha per eenheid.

As onskom by getalle, betekenditdat 20 kameelperde, 30 koedoes, 25 sebras, 150 vlakvarke, 22 blouwildebeeste en 550 rooibokkeverwydersalmoet word. Gebaseer op geskattetotalevir 2014 en groeikoerseaanvaardeur die provinsialeParkagentskap, salditonslaat met ongeveer 20 kameelperde, 37 koedoes, 23 sebras, 45 vlakvarke, 22blouwildebeeste en 74 rooibokke.

Daarbestaankonsensusdatsodanigedrastieseoptrede die enigsteuitweg is indienons die plantegroei in staatwilstelomteherstel

Die algemenegevoel was dat die vangs en verwydering van die diereverkieslik is bouitdunning met behulp van vuurwapens in die residensiëleomgewing van Marloth Park in die lig van die dorp se geskiedenis en die emosieswatdaardeurgaandegemaak word. Daarkanegtergeenwaarborgegegee word datsommige van die diereniegeskietsalmoet word nienaafhandeling van die vangproses.

Die prosedurewatgevolgsal word valbinne die bepalings van die Wet op Vleisveiligheid en stem ooreen met etieseverpligtingevir die verwydering en bemarking van sowelwilsvleis en lewendediere.

Grondeienaars en die algemenepubliek word versoekom met die betrokkeowerhedesaamtewerk en toe telaatdat die vangssy gang gaansonderinmengingomteversekerdat die diere so min as moontlikstresondervind.

 

Our vision

hrOur vision is to support and assist the Nkomazi Municipality Conservation Department within Marloth Park with their management strategies and objectives while being an effective volunteer group. 
Read a brief  History of Honorary Rangers and the Conservancy

Who is online

We have 7 guests and no members online