New!!

Bird walks:  For details of the next bird walk please click here

Advance notice: Winter Fair on July 6th

fire40Fire:
Field Security: 0828281043

HR: 083 775 4409
Rangers: 082 802 5894

mamba75Snake removal:
John Webb 079 778 5359
Juan de Beer 060 665 5000
Read: Snake Removal

MARLOTH PARK HONORARY RANGERS / EREVELDWAGTERS

072 883 9100 /
Web site: www.marlothparkhonoraryrangers.co.za
Facebook: https://www.facebook.com/marlothparkhonoraryrangers
Click 'refresh' if any item is slow to load

 For a list of printable newsletters, click here

rehabilitating the bush - January 2016

REHABILITATING THE BUSH ON OUR STANDS IN MARLOTH PARK

Due to poor veld and animal management, Marloth Park and its property owners now have the massive task of all contributing towards the rehabilitation of the veld.   For some years overstocking was allowed to continue as no game reduction programme could be completed. Now that this has been done, we also have to contend with the fact that there is a lack of rain as well as a predicted poor wet season and water restrictions. For years property owners have been sweeping around their homes, adding to veld degradation. We need to rehabilitate the veld in a responsible manner, ensuring the use of proper methods so as not to add to the problem.

*Remove alien invasive and exotic plants from your property. (Ask the Marloth Park Honorary Rangers for guidelines and a brochure.)  These plants deplete our water resources, are often poisonous and generally impede the growth of our indigenous plants.   It is important that the use of herbicides is restricted or not used at all as most herbicides leave a residue and contaminate the soil which stops other plants and grass from growing. If you feel you need to use an herbicide, please get information from the Marloth Park Honorary Rangers.

* Plant grass seed when the rains begin.   Grass seed with sowing instructions can be sourced from the Marloth Park Honorary Rangers.

* Refrain from raking or sweeping your property. Give instruction to your “gardeners” not to do so. You will lose valuable topsoil, and alien plants will be encouraged to grow in these cleared areas. We need dead leaves and twigs to cover and protect the soil, break down and return nutrients to the soil.

For more information: Genie Retief: 082 464 6618, Joce Gordon on 082 306 5133 or Di van Rensburg on 082 296 4477

HOE OM DIE BOS OP ONS STANDPLASE TOT HULLE EERTYDSE GLORIE TE HERSTEL

Te wyte aan gebrekkige veld- en wildbestuur, staar Marloth Park en sy grondeienaars die massiewe taak in die gesig om die veld te rehabiliteer. Oor die afgelope tyd is oorbeweiding toegelaat  om hoogty te vier aangesien geen behoorlike wilduitdunning plaasgevind het nie. Terwyl ons nou hierdie situasie die hoof moet bied, het ons boonop te kampe met ’n uiterste droogte, geen vooruitsig vir uitkoms tydens die komende reënseisoen nie en die moontlikheid van waterbeperkings. Ons moet die veld se drakrag op ’n verantwoordelike wyse herstel deur die aanwending van die regte metodes om  nie die probleem te vereger nie.

*Verwyder indringer- en uitheemse plante. (Klop by die ereveldwagters aan om riglyne en ’n brosjure.) Hierdie plante put ons waterbronne uit, is dikwels giftig en lê die groei van ons inheemse plante aan bande. Dit is van die uiterste belang om die gebruik van onkruiddoders te beperk of totaal te vermy, aangesien die meeste soortgelyke middels ’n neerslag agterlaat wat die grond besoedel en ander plante en gras se groei benadeel. Indien daar ’n behoefte bestaan aan die toediening van onkruiddoders, moet u die ereveldwagters versoek  om u met raad by te staan.

*Plant grassaad wanneer dit begin reën. Grassaad met aanwysings hoe om dit te saai, kan ook van die ereveldwagters bekom word. Grondeienaars het hulle oor ’n lang tydperk skuldig gemaak aan die vee van die oppervlakte om hulle wonings wat tot die agteruitgang van die veld bygedra het.

*U moet totaal afsien van die hark en vee van u eiendom. Dra die boodskap oor aan u “tuiniers”. Dit bring mee dat waardevolle bogrond se voedingskrag afneem en indringerplante hulle houvas verstewig. Dooie blare en ander plantmateriaal het ’n belangrike funksie om te vervul: hulle bedek en beskerm die grond, en breek voedingstowwe af en sorg dat hulle behoue bly.  Verdere gegewens en advies verkrygbaar van Genie Retief: 082 464 6618, Joce Gordon: 082 306 5133 en Di van Rensburg: 082 296 4477

Environmental Management Report

Environmental Management Report

With the high animal numbers and evident impact on the ecology within Marloth Park, it was agreed early in 2015that an updated ecological study of Marloth Park should be commissioned. The Marloth Park Property Owners Association appointed Rhengu Environmental Services (RES) to conduct this survey, the cost of which was financed with donations from property owners and Forum members. The survey was commissioned to determine the prevailing veld condition of the property and to identify the ecological problems facing the management of this very special system.

The approach to this survey and document is based on the comprehensive Ecological Report submitted by Ben Orban in 2006. What was now required was to update the Orban Report and encapsulate the important aspects of its contents into a functional, practical, hands on version of events describing the prevailing wildlife conditions. This report should then provide for a more dynamic, down to earth instruction manual on wildlife management issues, problems and solutions. The results of the study were used to compile an Environmental Management Report (EMR).

The primary responsibility for the implementation of the management recommendations remains with the Municipal Conservation Department and appointed conservation manager. However there is a great deal of information which can assist property owners in managing their own stands and we appeal to property owners to view this report on the Honorary Rangers web site at:

www.marlothparkhonoraryrangers.co.za

Handleidingviromgewingsbestuur

As gevolg van die grootaantal wild en die impakdaarvan op die ekologiese stand van sake in Marloth Park, is daarvroeg in 2015 tot die besluitgekomdat ‘n opgedateerdeekologiesestudie van Marloth Park gedoenmoes word. Die Marloth ParkseGrondeienaarsvereniging (algemeenbekend as MPPOAvolgens die Engelseafkorting) het danookRhengu- omgewingsdiensteaangewysom die opnameteonderneem. Die studie is danksyskenkingswat van grondeienaars en Forumledeontvang is, gefinansier. Die heersendeveldtoestande is onder die loepgeneem, sowel as die ekologieseproblemewat met die bestuur van onsbesonderesisteemverbandhou.

Die benaderingwatgevolg is, is geskoei op die omvattendeekologieseverslagwatdeur Ben Orban in 2006 opgestel is. Dit het noodsaaklikgewordom die verslag op tedateer en die belangrikeaspektedaarvan in ’n funksionele, praktiese en duidelkuiteengesetteweergawe van die heersendeveldtoestandeteomskep. Uit die verslag het ’n handleidingvoortgespruitwatdaaropgemik is ombestuurskwessies, probleme en oplossings op die meesvoordeligewyseaantespreek. Die resultate is beliggaam in ’n omgewingsbestuursverslag. (in Engels bekend as ’n Environmental Management Report (EMR))

Die verantwoorlikheidvir die toepassing van die verslagberus in die eersteinstansie by die MunisipaleAfdeling van Natuurbewaringonderleiding van ’n bestuurder. Daar is nietemin ’n magdom van inligtingwatgrondeienaarskanaanwendvir die bestuur van huleiestandplase. Onsdoendaarom ’n beroep op eienaarsom die verslag op die ereveldwagters se webruimte (www.marlothparkhonoraryrangers.co.za) teraadpleeg.

WHY IT IS IMPORTANT TO GET RID OF RATS WITHOUT USING ANIMAL- TOXIC RODENTICIDES. July 2015

SAVE OUR OWLS AND OTHER ANIMALS!

It is a well-documented fact world-wide that poisons, meant to control vermin, are killing non-targeted animals like owls, wild animals and also domestic pets.  Here in Marloth Park it is no exception. 

Read more: WHY IT IS IMPORTANT TO GET RID OF RATS WITHOUT USING ANIMAL- TOXIC RODENTICIDES. July 2015

SIMPLE WAYS TO HELP TO CONSERVE OUR WILDLIFE IN MARLOTH PARK

SIMPLE WAYS TO HELP TO CONSERVE OUR WILDLIFE IN MARLOTH PARK

If we don’t conserve the soil we have no vegetation. Without vegetation we have no animal life.

WHAT HAPPENS WHEN WE SWEEP OUR PROPERTIES BARE AND CLEAN?

  • We encourage snakes and scorpions and other less desirable visitors to seek shelter in our houses or verandas as there is no other cover nearby outside.
  • Pioneer plants (often weeds) take overto try to bind the soil and protect it from wind, sun, rain.
  • We lose the fallen leaveswhich help to keep moisture and nutrients in the soil and prevent over-heating of the ground. They also prevent weeds from taking hold.
  • We encourage soil erosion.

TO CONSERVE YOUR OWN PROPERTY

Read more: SIMPLE WAYS TO HELP TO CONSERVE OUR WILDLIFE IN MARLOTH PARK

Care of Protected other trees: June 2015

THE CARE OF PROTECTED AND OTHER TREES

Trees and all other vegetation are precious resources in Marloth Park and we must do all we can to preserve them.  Generally speaking it is against the law to remove any tree from a property without obtaining formal permission from the Conservation Authority.

Protected trees: certain trees are protected under the National Forest Act, 1998 and may not be cut, damaged, destroyed or removed except under an exemption granted by the Minister. In Marloth Park these trees include:

Read more: Care of Protected other trees: June 2015

Our vision

hrOur vision is to support and assist the Nkomazi Municipality Conservation Department within Marloth Park with their management strategies and objectives while being an effective volunteer group. 
Read a brief  History of Honorary Rangers and the Conservancy

Who is online

We have 220 guests and no members online