fire40Fire:
Field Security: 0828281043

HR: 083 775 4409
Rangers: 082 802 5894

mamba75Snake removal:
John Webb 079 778 5359
Juan de Beer 060 665 5000
Read: Snake Removal

MARLOTH PARK HONORARY RANGERS / EREVELDWAGTERS

072 883 9100 /
Web site: marlothparkhonoraryrangers.co.za
Facebook: https://www.facebook.com/marlothparkhonoraryrangers
Click 'refresh' if any item is slow to load

 For a list of printable newsletters, click here

The Snakes 0f Marloth Park - November 2016

You are invited to a morning course “An introduction to the snakes of Marloth Park.”

 It will be presented by John Webb.

Date:           19 December 2016

Venue:         Jabula Lodge, Kurper Street, Marloth Park

Time:          9h00

Cost:           R30-00 per person.  Tea and coffee will be served.

RSVP:         John Webb   079 778 5359 or Genie Retief  0824646618.   Booking essential.

Snake activity has increased now that the days are warmer and the first rains have fallen. Many snakes move around in the early evenings. Snakes are not aggressive, nor will they chase people!  Stay 5m or more away from snakes and one cannot be bitten.  Snakes will move away when disturbed and will only strike if they feel threatened by being cornered or if someone is trying to catch them or kill them.   Prevent snakebite by leaving snakes alone. Be careful at night: wear closed shoes and use a torch.  Make sure there are no gaps under doors and keep doors and windows, that do not have flyscreens, closed. If you need a snake removed from your house phone John on 079 778 5359 or call Riaan at Field Security.

Die Slange van Marlothpark

U word uitgenooi na ’n oggendkursus getiteld “An introduction to the snakes of Marloth Park” (“Maak kennis met die slange van Marlothpark”) aangebied deur John Webb

Datum:              19 Desember 2016

Plek:                      Jabula Lodge,  Kurperstraat, Marlothpark

Tyd:                       09:00

Toegang:             R30,00 per person. Tee en koffie sal bedien word

RSVP: John Webb   079 778 5359 of Genie Retief 082 464 6618. Dis noodsaaklik om te bespreek.

Ons slange is weer bedrywig, nou dat die somer met sy warmer dae aangebreek het en die eerste reëns geval het. Baie slange beweeg in die vroeë aand  rond. Slange is nie van nature aggressief nie en sal ’n mens nooit sonder rede aanval nie. Bly 5 meter of verder van hulle weg en u sal nooit ’n byt opdoen nie. ’n Slang sal wegseil indien iemand op hom afkom en sal slegs na die person pik indien hy bedreigd voel deur letterlik of figuurlik in ’n hoek gedryf te word, of as daar gepoog word om die reptiel te vang of dood te maak. Laat slange met rus en vermy so enige ongeval. Wees veral gedurende die nag versigtig deur onder meer toeskoene te dra en met ’n flits toegerus te wees. Maak seker dat daar geen gapings onder deure voorkom nie en hou vensters sonder vlieëskerms toe.

Indien u verlang dat ’n slang van u standplaas verwyder word, kan u John

(079 778 5359) of Riaan by Field Sekuriteit skakel.

Property Owners can assist in establishing new grass Cover - October 2016

To enable us to have good grass cover in Marloth Park, purchase and plant pre-packed locally indigenous grass seed. Please contact:

Penelope Mayson 082 4017051This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Each packet contains 500g grass seed.  Cost: R90.00.  Coverage: 20 square meters.

Seed mixture: There are four varieties of seed, all indigenous to Marloth Park, sold as a mixture: Panicum maximum, Eragrostiscurvula, Cenchrusciliaris and Digitariaeriantha.

To rehabilitate the veld on your property, try to keep the grass protected until it has seeded, if possible. Each packet of grass seed comes with sowing instructions. You may find that some of the seed may only germinate a season from now.  This is a natural growing phenomenon.

 If you need any more information please contact:

Joce Gordon 0823065133 email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Genie Retief 0824646618 email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

GRONDEIENAARS KAN HELP OM NUWE GRASBEDEKKING IN MARLOTHPARK TE VESTIG

Die geheim om weer ’n grastapyt in ons dorp te verkry, lê in die saai van plaaslike, inheemsegrassaad wat u in voorafverpaktevorm kan bekomdeur in verbinding te tree met Penelope Mayson (082 401 7051 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Elke pakkiebevat 500g grassaad. Prys: R90.00. Bedekking: 20 vk. m.

Saadmengsel: Viersaadvariëteite — almalinheemsaanMarlothpark — is as ’n mengselbeskikbaar in elkepakkie. Die variëteite is Panicum maximum, Eragrostiscurvula, CenchrusciliarisenDigitariaeriantha.

Om die rehabilitasie van die veld op u eiendom te bespoedig, is dit belangrik dat u, indienmoontlik, die grasbeskermtotdat dit saadgeskiet het. Aanwysingsoor hoe u te werkmoetgaan om die gras te saai, word saam met die pakkiesvoorsien. U mag bevind dat daar van die saad is wat eers ’n seisoen van nouafontkiem. Dis heel natuurlik.

Die volgendepersone kan u met verdereraadbedien:

            Joce Gordon          082 306 5133, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            Genie Retief           082 464 6618, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Removing Alien Invasives: June 2016

WHAT TO DO WITH THE ALIEN PLANTS YOU REMOVE FROM YOUR STAND

Thank you to those property owners of Marloth Park who are removing alien plants from their stands.

Here are a few do’s and don’ts:

When removing succulent plants such as Prickly Pear (Opuntia stricta) and Queen of the Night (Cereus jamacaru) remove them by digging out roots and all. Either place these plants in the middle of the road to be destroyed by cars or take them to the main dump and place on the thatch, that will be found there, so that these plants will be burned. If you see these plants in the road, please drive over them! Never throw them back into the veld.

Do not cut them up, leave in the bush or leave hanging in the trees. These plants, and pieces of plants, will root again and the alien plant problem will be spread and made worse by these actions.

An alien plant that should never be placed on the road is Famine Weed (Parthenium hysterophorus), as these plants shed their seeds and the weed is distributed by cars transporting seeds on their tyres. Remove in refuse bags and place on the thatch at the dump, to be burnt. Some people are allergic to this plant and may develop a rash. Use gloves when uprooting this plant.

Another alien plant that should not be placed on the road, but should be removed and immediately placed in a refuse bag is Mother of Thousands (Bryophyllum delagoense) as each little piece of this plant can root and grow. Treat Devil’s Backbone (Kalanchoe diagremontiana) in the same way.

Please procure a copy of our “Alien Plants of Marloth Park” for further information on removing alien plants from your property or contact us for further information or to help you with removal of these plants.

Joce Gordon 0823065133   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    Genie Retief 0824646618  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

marlothparkhonoraryrangers.co.za      Facebook: Marloth Park Honorary Rangers.

WAT OM TE DOEN MET INDRINGERPLANTE WAT U UITGEHAAL HET

Ons wil heel eerste al diegene wat indringerplante op hulle standplase uitroei, hartlik bedank

Hier is ’n paar moets en moenies.

Vetplante soos die Turksvy (Opuntia stricta) en Koningin van die Nag (Cereus jamacaru) moet wortel en tak uitgehaal word. Plaas hierdie plante òf in die middel van die pad waar verbygaande motors hulle kan opdroog, òf op ’n hoop dekgras by die sentrale stortingsterrein sodat hulle verbrand kan word. Indien u hierdie plante voor u in die pad opmerk, moet u asseblief daaroor ry. Moet hulle nooit terug in die veld gooi nie.

Moenie hulle op u erf in stukke opsny of hulle in die bos agterlaat of in ’n boom ophang nie. Hierdie plante en selfs stukke daarvan sal wortel skiet wat die probleem van indringerplante net sal vererger.

Een indringerplant wat nooit op die pad gestort moet word nie, is die Demoinabossie (Parthenium hysterophorus), aangesien hierdie plante hul sade laat val wat dan aan motorbande kan vassit om so versprei te word. Plaas in vullis sake en neem na die stortingsterrein en plaas op die dakgras om verbrand te word. Moenie hierdie plant met die kaalhand uittrek nie omdat dit ’n uitslag mag veroorsaak wat soms lank mag neem om weg te gaan.

’n Ander plant wat nie op die pad moet beland nie, is die Kandelaarplant (“Mother of Thousands” in Engels) (Bryophyllium delagoense). Hierdie plant moet verwyder en in ’n vullissak geplaas word. Elke klein stukkie kan nie wag om wortel te skiet en te groei nie. Doen dieselfde met Duiwel se Ruggraat (Kalanchoe diagremontiana.)

Om u nog beter voor te berei, beveel ons aan dat u ’n eksemplaar van Alien Plants of Marloth Park in die hande kry en u is ook welkom om met ons in verbinding te tree vir advies of om ons hulp in te roep met die uitroei van indringerplante.

Joce Gordon  082 306 5133  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Genie Retief  082 464 6618  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

marlothparkhonoraryrangers.co.za     Facebook: Marloth Park Honorary Rangers

Control of Alien Invasive and exotic plants: September 2016

We call on all property owners of Marloth Park to control alien invasive and exotic plants on their land and surrounding areas.

Alien invasive plants are extremely detrimental to the natural environment.  They utilize our valuable water and spread at an alarming rate as they have no natural enemies.  All stands should be cleared of these plants as a top priority. New national legislation is being introduced and will be enforced from 1 October 2016, making it an offence to have NEMBA (National Environmental Biodiversity Act 2004) category plants on one’s property.  Common alien plants to remove here in Marloth Park are: Parthenium (Famine Weed), Triffid weed, Lantana, Queen of the Night, Goose Foot, Sisal, Donkey’s Ears, Devil’s Backbone, Mother of Thousands, American Agave, Potato Creeper and Madagascar Periwinkle (Vinca).  To recognize these plants visit the display at Field Security or at the Municipal reception. Visit marlothparkhonoraryrangers.co.za and look up the Alien Plants of Marloth Park. For further assistance call Diana van Rensburg ( 0822964477), Genie Retief (0824646618), Joce Gordon (0823065133), Uschi Powell (072 908 0350).

Ons doen ’n beroep op al Marlothparkse  grondeienaars om  uitheemseindringerplanteop hullestandplaseenomliggendeterreineonderbeheer te bring

Uitheemseindringerplante is besondernadeligvir ons natuurlikeomgewing. Hullemaakgebruik van die beskikbarewatervoorraadenversprei teen ’n ontstellende tempo omdathullegeennatuurlikevyande het nie. Daar moeternstigaandaggeskenk word aan die uitroeiing van hierdieplante op allestandplase.

Nuwewysigingsaan ’n  wet wat uit 1983 dateerengemik is op  die bewaring van landbouhulpbronne, sal vanaf 1 Oktobervanjaar van krag wees. Dit verklaar die teenwoordigheid van sekereplante soos in die wetbepaal op ’n persoon se grond as ’n strafbareoortreding.

Plante wat algemeenin Marlothparkvoorkomenverwydermoet word, is die Demoinabossie, Paraffienbos, Lantana, Nagblom, Gansvoete, Garingboom, Donkie Ore, Duiwel se ruggraat , Kandelaarplant, AmerikaanseGaringboom, Aartappelrankeren dieBegraafplaasblom.

Om u te help om die betrokkeplanteuit te ken, kan u die uitstalling by Field Security of die een in die ontvangslokaal van die plaaslikemunisipalekantoorbesoek. U word ookaanbeveel om die webtuistemarlothparkhonoraryrangers.co.zate raadplaag, waar u op “The Alien Plants of Marloth Park” kan klik.

Diana van Rensburg (082 296 4477), Genie Retief  (082 464 6618), Joce Gordon (082 306 5133) en Uschi Powell (072 908 0350) staanookgereed om aan u verderebystand te verleen.

 

Fire Warning: May 2016

We are now in the “high risk” fire season.

Do not leave fires unattended.

Extinguish all fires and hot coals after use.

Do not burn any garden refuse.

Request all guests and employees to follow these rules

Stub cigarettes out properly and dispose of them carefully. Remember, cigarette stubs are litter. Do NOT litter.

Do not leave children alone with matches or lighters.

Ensure you have a fire extinguisher nearby.

Do not place left-over thatching grass on the ground close to your house.

Lightning conductor and gas installation compliance should be in order to ensure insurance requirements.

In the event of a fire contact Field Security control centre immediately on 082 828 1043.

NOTE: THE MARLOTH PARK WINTER FAIR WILL BE HELD ON 9 JULY 2016

SEE YOU THERE!! Contact person: Dev Farquharson  (tel. 076 0985546)

 

WEES OP JULLE HOEDE VIR BRANDE

Ons gaannou die tydperkbinnewaartydens die ontstaan van brande ’n wesenlikegevaarinhou.

Moenie ’n vuuronbewaaklaat nie.

Blusallevureen warm kolenagebruik.

Moenieenigetuinafvalverbrand nie.

Versoekallegasteenwerknemers  om by die toepaslikereëls te hou.

Doofsigarettebehoorlikuitenraak van hulledeeglikontslae. Hou dit in gedagte dat sigaretstompies as rommelbeskou word.

Moeniekinders met vuurhoutjiesenaanstekersalleenlaat nie.

Maakseker dat u ’n brandblusserbyderhand het.

Moenieoortolligedekgrasdigby die buitemure van u woning berg nie.

Die nodigevoorsorgmaatreëls m.b.t. die weerligafleieren die gasinstallasiemoet in plek wees om aanversekeringsvereistes te voldoen.

Wanneer ‘n brand ontstaan, moet daar onmiddellik in verbindinggetree word met Field Sekuriteit se beheersentrum  by082 828 1043.

NEEM KENNIS DAT MARLOTHPARK SE WINTERKERMIS OP 9 JULIE 2016 GEHOU GAAN WORD.

SIEN U DAAR!! Kontakpersoon: Dev Farquharson (tel 076 0985546) 

Our vision

hrOur vision is to support and assist the Nkomazi Municipality Conservation Department within Marloth Park with their management strategies and objectives while being an effective volunteer group. 
Read a brief  History of Honorary Rangers and the Conservancy

Who is online

We have 150 guests and no members online