New!!

Bird walks:  For details of the next bird walk please click here

Advance notice: Winter Fair on July 6th

fire40Fire:
Field Security: 0828281043

HR: 083 775 4409
Rangers: 082 802 5894

mamba75Snake removal:
John Webb 079 778 5359
Juan de Beer 060 665 5000
Read: Snake Removal

MARLOTH PARK HONORARY RANGERS / EREVELDWAGTERS

072 883 9100 /
Web site: www.marlothparkhonoraryrangers.co.za
Facebook: https://www.facebook.com/marlothparkhonoraryrangers
Click 'refresh' if any item is slow to load

 For a list of printable newsletters, click here

Removing Alien Invasives: June 2016

WHAT TO DO WITH THE ALIEN PLANTS YOU REMOVE FROM YOUR STAND

Thank you to those property owners of Marloth Park who are removing alien plants from their stands.

Here are a few do’s and don’ts:

When removing succulent plants such as Prickly Pear (Opuntia stricta) and Queen of the Night (Cereus jamacaru) remove them by digging out roots and all. Either place these plants in the middle of the road to be destroyed by cars or take them to the main dump and place on the thatch, that will be found there, so that these plants will be burned. If you see these plants in the road, please drive over them! Never throw them back into the veld.

Do not cut them up, leave in the bush or leave hanging in the trees. These plants, and pieces of plants, will root again and the alien plant problem will be spread and made worse by these actions.

An alien plant that should never be placed on the road is Famine Weed (Parthenium hysterophorus), as these plants shed their seeds and the weed is distributed by cars transporting seeds on their tyres. Remove in refuse bags and place on the thatch at the dump, to be burnt. Some people are allergic to this plant and may develop a rash. Use gloves when uprooting this plant.

Another alien plant that should not be placed on the road, but should be removed and immediately placed in a refuse bag is Mother of Thousands (Bryophyllum delagoense) as each little piece of this plant can root and grow. Treat Devil’s Backbone (Kalanchoe diagremontiana) in the same way.

Please procure a copy of our “Alien Plants of Marloth Park” for further information on removing alien plants from your property or contact us for further information or to help you with removal of these plants.

Joce Gordon 0823065133   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Genie Retief 0824646618  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.marlothparkhonoraryrangers.co.za      Facebook: Marloth Park Honorary Rangers.

WAT OM TE DOEN MET INDRINGERPLANTE WAT U UITGEHAAL HET

Ons wil heel eerste al diegene wat indringerplante op hulle standplase uitroei, hartlik bedank

Hier is ’n paar moets en moenies.

Vetplante soos die Turksvy (Opuntia stricta) en Koningin van die Nag (Cereus jamacaru) moet wortel en tak uitgehaal word. Plaas hierdie plante òf in die middel van die pad waar verbygaande motors hulle kan opdroog, òf op ’n hoop dekgras by die sentrale stortingsterrein sodat hulle verbrand kan word. Indien u hierdie plante voor u in die pad opmerk, moet u asseblief daaroor ry. Moet hulle nooit terug in die veld gooi nie.

Moenie hulle op u erf in stukke opsny of hulle in die bos agterlaat of in ’n boom ophang nie. Hierdie plante en selfs stukke daarvan sal wortel skiet wat die probleem van indringerplante net sal vererger.

Een indringerplant wat nooit op die pad gestort moet word nie, is die Demoinabossie (Parthenium hysterophorus), aangesien hierdie plante hul sade laat val wat dan aan motorbande kan vassit om so versprei te word. Plaas in vullis sake en neem na die stortingsterrein en plaas op die dakgras om verbrand te word. Moenie hierdie plant met die kaalhand uittrek nie omdat dit ’n uitslag mag veroorsaak wat soms lank mag neem om weg te gaan.

’n Ander plant wat nie op die pad moet beland nie, is die Kandelaarplant (“Mother of Thousands” in Engels) (Bryophyllium delagoense). Hierdie plant moet verwyder en in ’n vullissak geplaas word. Elke klein stukkie kan nie wag om wortel te skiet en te groei nie. Doen dieselfde met Duiwel se Ruggraat (Kalanchoe diagremontiana.)

Om u nog beter voor te berei, beveel ons aan dat u ’n eksemplaar van Alien Plants of Marloth Park in die hande kry en u is ook welkom om met ons in verbinding te tree vir advies of om ons hulp in te roep met die uitroei van indringerplante.

Joce Gordon  082 306 5133  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Genie Retief  082 464 6618  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.marlothparkhonoraryrangers.co.za     Facebook: Marloth Park Honorary Rangers

Fire Warning: May 2016

We are now in the “high risk” fire season.

Do not leave fires unattended.

Extinguish all fires and hot coals after use.

Do not burn any garden refuse.

Request all guests and employees to follow these rules

Stub cigarettes out properly and dispose of them carefully. Remember, cigarette stubs are litter. Do NOT litter.

Do not leave children alone with matches or lighters.

Ensure you have a fire extinguisher nearby.

Do not place left-over thatching grass on the ground close to your house.

Lightning conductor and gas installation compliance should be in order to ensure insurance requirements.

In the event of a fire contact Field Security control centre immediately on 082 828 1043.

NOTE: THE MARLOTH PARK WINTER FAIR WILL BE HELD ON 9 JULY 2016

SEE YOU THERE!! Contact person: Dev Farquharson  (tel. 076 0985546)

 

WEES OP JULLE HOEDE VIR BRANDE

Ons gaannou die tydperkbinnewaartydens die ontstaan van brande ’n wesenlikegevaarinhou.

Moenie ’n vuuronbewaaklaat nie.

Blusallevureen warm kolenagebruik.

Moenieenigetuinafvalverbrand nie.

Versoekallegasteenwerknemers  om by die toepaslikereëls te hou.

Doofsigarettebehoorlikuitenraak van hulledeeglikontslae. Hou dit in gedagte dat sigaretstompies as rommelbeskou word.

Moeniekinders met vuurhoutjiesenaanstekersalleenlaat nie.

Maakseker dat u ’n brandblusserbyderhand het.

Moenieoortolligedekgrasdigby die buitemure van u woning berg nie.

Die nodigevoorsorgmaatreëls m.b.t. die weerligafleieren die gasinstallasiemoet in plek wees om aanversekeringsvereistes te voldoen.

Wanneer ‘n brand ontstaan, moet daar onmiddellik in verbindinggetree word met Field Sekuriteit se beheersentrum  by082 828 1043.

NEEM KENNIS DAT MARLOTHPARK SE WINTERKERMIS OP 9 JULIE 2016 GEHOU GAAN WORD.

SIEN U DAAR!! Kontakpersoon: Dev Farquharson (tel 076 0985546) 

Soil Erosion: March 2016

                                              

We call on all home owners of Marloth Park to help control soil erosion on their properties and surrounding areas.     

Reduce the velocity of rain run-off. Material is lost down steeply graded roads. This material can easily be reduced by the construction of water diversion berms across the road, thereby diverting the water onto the surrounding veld.

Diversion ditches.  Dig a small ditch close to the upper edge of the property to slow down water movement.

Build small retaining walls or terraces where there are steep slopes.Eroding slopes that are steep rarely support vegetation. The steeper the slope, the more attention one has to pay to prevent scouring. Build a retaining wall with rocks, sand bags or gravel type material, toslow the water down

Do not sweep your property.We cannot emphasise this point enough! Sweeping encourages and aggravates soil erosion. Valuable topsoil is lost.

Plant grass and shrubs.Plant roots hold the soil together, while their leaves lessen damage caused by rain.  Minimize the areas of bare soil.

Plant indigenous trees on steep slopes and riverbanks to prevent landslides and soil loss.Tree roots are powerful aids where soil is too eroded or steep to plant shrubs.

Add mulch or rocks.Use these to cover any remaining patches of bare soil. Mulch, such as grass or leaves, is especially effective. This will also protect grass seeds and young plants from animals and water run-off, giving them time to grow.

Ons doen ’n beroep op alle huiseienaars in Marlothpark om gronderosie op hulle eiendomme en omliggende ruimtes te help bekamp

Verminder die snelheid van reën se afvloei.Organiese materiaal gaan verlore in paaie teen steil hellings. Hierdie verliese kan met gemak verminder word deur waterafleiwalle oor die pad aan te lê om sodoende die water na die aangrensende veld af te keer.

Afleislote. Grawe ’n smal sloot digby die boonste rand van die eiendom ten einde die spoed waarmee die water vloei, te laat afneem.

Bou klein keerwalle of terrasse waar daar steiltes voorkom.

Hellings onderhewig aan erosie bied nie genoegsame houvas vir plantegroei nie. Hoe steiler die helling is, hoe meer moet daar sorg gedra word dat verspoeling nie die oorhand kry nie. Bou ’n keerwal met behulp van klippe, sandsakke of  materiaal wat gruis bevat om die snelheid van die water se vloei te laat afneem. Waardevolle bogrond kan so behoue bly.

Moenie u eiendom vee nie. Ons kan nie hierdie aspek genoeg beklemtoon nie. Die vee van die oppervlakte veroorsaak en vererger grondverspoeling. Waardevolle bogrond gaan daardeur verlore.

Plant gras en struike. Plante se wortels verhoed dat grond opbreek, terwyl hul blare skade deur reën veroorsaak, verminder. Kaal grond moet tot ’n minimum beperk word.

Plant inheemse bome teen steil hellings en rivieroewers om grondverskuiwings en grondverliese te beperk.Bome se wortels is kragtige hulpmiddels waar grond  verspoel of te steil is om die aanplanting van struike toe te laat. Kaal grond wat die  bome omring moet met kompos of gras bedek word om  gunstige resultate te behaal.

Werk kompos of klippe in. Wend aan waar daar nog kaal kolle voorkom. Kompos soos grassnysels en blare is veral doeltreffend. Dit sal ook grassade en jong plantjies teen diere en die afvloei van water beskerm en hulle genoeg tyd bied om gevestig te raak.

 

Committee – Peter Craig-Cooper (Chief Honorary Ranger) Genie Retief (2IC) Joce Gordon,

Andrew Hudson, John Webb, Diana van Rensberg (Secretary) Nellie Morgan (Treasurer)

Tips for Property owners: April 2016

MARLOTH PARK HONORARY RANGERS TIPS FOR PROPERTY OWNERS

We call on all home owners of Marloth Park to help us conserve Marloth Park and adhere to its by-laws.One of the things we suggest is that each home owner put a list of general information in prominent view in their houses for their guests, family and friends to read. Here are a few points:

It is not permitted to pick up or remove in any way any wood from the property. Ensure you have bought wood or charcoal for your braai.

Ensure braai fires are extinguished after use in order to prevent veld fires from occurring.

3 Do not litter. Remember, discarded cigarette butts also fall into this category!

4 No pets of any kind are permitted in Marloth Park, which is a declared conservancy.

5 No animals, snakes & spidersetc. may be removed from Marloth Park.

No trees are allowed to be cut down without permission from the Conservation officer

The animals of Marloth Park may appear to be more approachable than those in the Kruger Park, but they are still wild and potentially dangerous.  Feeding animals, such as kudu, zebra and warthog can lead to injuries from horns, tusks, bites and kicks. Do not allow small children near the animals. If you (supplement) feed the animals, feed the correct food. No bread should be fed. Mealies may result in the death of certain animals. Only feed fruit or insects to bushbabies.

8 Do not go for walks after dark. There could be dangerous animals in the vicinity.

9 No loud music or rowdy behaviouris allowed.

10 Please do not use poisons to kill rats or other vermin. Animals poisoned in this way are frequently eaten by owls, genets, wild cats and even warthogs which are then, in turn, poisoned.

WENKE WAT GRONDEIENAARS MET VRUG KAN TOEPAS

Die ereveldwagtersdoenaan die hand dat u die bywettegehoorsaam om daartoe by te dra dat Marlothpark in syongereptestaat (reeds ernstigaangetas) behouebly.

Een van die dinge wat hullevoorstel is dat elkehuiseienaar ’n lys met algemeneinligting prominent in hullewoningsvertoonvirhullegaste, familieenvriende om van kennis te neem. Hiervolg ’n paarpunte:

1                     Dit word nie toegelaat om op enigewysehout op die betrokkeeiendom op te tel of te verwyder nie. Maakseker dat u voldoendehoutenhoutskoolvir u braaivleisvuursaambring.

2                     Maakseker dat die vuuruitgedoof is nagebruik ten eindeveldbrande te verhoed.

3                     Moenierommelstrooi nie. Onthou dat sigaretstompiesook in hierdiekategorie val.

4                     Geentroeteldiere word in Marlothpark as ’n erkendebewareatoegelaat nie.

5                     Geendiere, slangeenspinnekoppemag uitMarlothparkverwyder word nie.

6                     Geenbome mag afgekap word sonder die instemming van die bewaringsowerhede nie.

7                     Die diere in Marlothpark mag op die oogafmakkerenmeerbereikbaar te wees as dié in die NasionaleKrugerwildtuin, maar wees daaropbedag dat hulle net so wild enpotensieelgevaarlik is. Die voer van diere soos koedoes, sebrasenvlakvarke kan beseringsaangebringdeurhorings, slagtande, byte enskoppeveroorsaak. Sorg dat kinders nie nabydierekom nie. Indien u die diere (aanvullend) voer, maakseker dat u dit met die korrektevoedselsoortedoen. Brood moettotaalvermy word. Mielies mag tot die dood van sekerediereaanleiding gee. Nagapies mag slegs vrugte of insektegevoer word.

8                     Moenienasononder op wandelingsgaan nie. Daar mag gevaarlikediere in die omgewing wees.

9                     Geenhardemusiek of rumoerigegedragword geduld nie.

10                 Moet asseblief nie gifstowweaanwend om rotte of anderskadelikegediertes van die grasaf  temaak nie. Diere wat op hierdiewysevergiftig word, word dikwelsdeuruile, muskeljaatkatte, wildekatteenselfsvlakvarkeopgevreet, wat danook op hullebeurtbeswyk.

 

LOOKING AFTER OUR DEGRADED VELD February 2016

LOOKING AFTER OUR DEGRADED VELD

Following on from a rates insert on simple ways to help conserve our wildlife in Marloth Park (see www.marlothparkhonoraryrangers.co.za) we have a new brochure available for Marloth Park to guide property owners to look after the veld.   In it, there is a good identification guide on undesirable plants that must be eradicated.  The brochure explains the best way to do this. Thirty two alien plants are discussed, and there is also an explanation why these plants are a problem. In addition, a concise summary, a definition of what a weed is, and what constitutes a weed in Marloth Park is given.  It also explains how to eradicate these weeds.

There are tips and explanations at the top of each page. A few indigenous wild flowers of Marloth Park to be conserved are illustrated. Finally, although it is hoped to produce a more comprehensive guide to indigenous plants for Marloth Park, a few examples of beautiful shrubs are included in this brochure.

For further information, or to procure a brochure, for a donation of R10, please contact

Joce Gordon (0823065133) or Genie Retief  (0824646618)

 

HOE OM NA ONS BESKADIGDE VELD OM TE SIEN

Daar was reeds ’n bylae tot u munisipale rekening oor eenvoudige maniere om ons wildlewe te bewaar (vgl. www.marlothparkhonoraryrangers.co.za). As ’n verdere stap in dieselfde rigting, stel ons tans ’n nuwe brosjure vir  Marloth Park beskikbaar wat as handleiding dien vir grondeienaars oor hoe hulle vir hulle veld moet sorg en hoe hulle ongewenste plante wat uitgeroei moet word, kan uitken. Die brosjure verduidelik hoe om dit op die mees doeltreffende wyse te doen.

Twee-en-dertig indringerplante word beskryf, insluitende ’n verduideliking hoekom hierdie plante probleme veroorsaak. Die brosjure bevat ook ’n kernagtige definisie van wat as ’n onkruid beskou moet word en hoe dit op Marloth Park van toepassing is. Daar is ook voorskrifte oor hoe om van onkruid ontslae te raak.

Aan die onderkant van elke bladsy verskyn daar wenke en verduidelikings. Daar is ook illustrasies van ’n paar inheemse veldblomme te vinde in Marlothpark wat die moeite werd is om te bewaar. In die laaste instansie kan daar op gewys word dat terwyl die hoop nog bestaan om ’n meer omvattende gids m.b.t. inheemse plante die lig te laar sien, spog die brosjure met ’n paar pragtige struike om te bewonder.

Ten einde meer inligting te bekom of ’n eksemplaar aan te skaf teen die betaling van R10 as skenking, kan daar in verbinding getree word met:

 Joce Gordon (082 306 5133) of Genie Retief  (082 464 6618).

 

 

 

 

Committee – Peter Craig-Cooper (Chief Honorary Ranger) Genie Retief (2IC) Joce Gordon,

Andrew Hudson, John Webb, Diana van Rensberg (Secretary) Nellie Morgan (Treasurer)

Our vision

hrOur vision is to support and assist the Nkomazi Municipality Conservation Department within Marloth Park with their management strategies and objectives while being an effective volunteer group. 
Read a brief  History of Honorary Rangers and the Conservancy

Who is online

We have 545 guests and no members online