New!!

Bird walks:  For details of the next bird walk please click here

Snake talk:  by Johan Marais, one of the leading herpetologists on the continent: details here

Advance notice: Winter Fair on July 6th

Loading...

fire40Fire:
Field Security: 0828281043

HR: 083 775 4409
Rangers: 082 802 5894

mamba75Snake removal:
John Webb 079 778 5359
Juan de Beer 060 665 5000
Read: Snake Removal

MARLOTH PARK HONORARY RANGERS / EREVELDWAGTERS

072 883 9100 /
Web site: www.marlothparkhonoraryrangers.co.za
Facebook: https://www.facebook.com/marlothparkhonoraryrangers
Click 'refresh' if any item is slow to load

 For a list of printable newsletters, click here

Property Owners can assist in establishing new grass Cover - October 2016

To enable us to have good grass cover in Marloth Park, purchase and plant pre-packed locally indigenous grass seed. Please contact:

Penelope Mayson 082 4017051This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Each packet contains 500g grass seed.  Cost: R90.00.  Coverage: 20 square meters.

Seed mixture: There are four varieties of seed, all indigenous to Marloth Park, sold as a mixture: Panicum maximum, Eragrostiscurvula, Cenchrusciliaris and Digitariaeriantha.

To rehabilitate the veld on your property, try to keep the grass protected until it has seeded, if possible. Each packet of grass seed comes with sowing instructions. You may find that some of the seed may only germinate a season from now.  This is a natural growing phenomenon.

 If you need any more information please contact:

Joce Gordon 0823065133 email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Genie Retief 0824646618 email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

GRONDEIENAARS KAN HELP OM NUWE GRASBEDEKKING IN MARLOTHPARK TE VESTIG

Die geheim om weer ’n grastapyt in ons dorp te verkry, lê in die saai van plaaslike, inheemsegrassaad wat u in voorafverpaktevorm kan bekomdeur in verbinding te tree met Penelope Mayson (082 401 7051 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Elke pakkiebevat 500g grassaad. Prys: R90.00. Bedekking: 20 vk. m.

Saadmengsel: Viersaadvariëteite — almalinheemsaanMarlothpark — is as ’n mengselbeskikbaar in elkepakkie. Die variëteite is Panicum maximum, Eragrostiscurvula, CenchrusciliarisenDigitariaeriantha.

Om die rehabilitasie van die veld op u eiendom te bespoedig, is dit belangrik dat u, indienmoontlik, die grasbeskermtotdat dit saadgeskiet het. Aanwysingsoor hoe u te werkmoetgaan om die gras te saai, word saam met die pakkiesvoorsien. U mag bevind dat daar van die saad is wat eers ’n seisoen van nouafontkiem. Dis heel natuurlik.

Die volgendepersone kan u met verdereraadbedien:

            Joce Gordon          082 306 5133, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            Genie Retief           082 464 6618, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Control of Alien Invasive and exotic plants: September 2016

We call on all property owners of Marloth Park to control alien invasive and exotic plants on their land and surrounding areas.

Alien invasive plants are extremely detrimental to the natural environment.  They utilize our valuable water and spread at an alarming rate as they have no natural enemies.  All stands should be cleared of these plants as a top priority. New national legislation is being introduced and will be enforced from 1 October 2016, making it an offence to have NEMBA (National Environmental Biodiversity Act 2004) category plants on one’s property.  Common alien plants to remove here in Marloth Park are: Parthenium (Famine Weed), Triffid weed, Lantana, Queen of the Night, Goose Foot, Sisal, Donkey’s Ears, Devil’s Backbone, Mother of Thousands, American Agave, Potato Creeper and Madagascar Periwinkle (Vinca).  To recognize these plants visit the display at Field Security or at the Municipal reception. Visit www.marlothparkhonoraryrangers.co.za and look up the Alien Plants of Marloth Park. For further assistance call Diana van Rensburg ( 0822964477), Genie Retief (0824646618), Joce Gordon (0823065133), Uschi Powell (072 908 0350).

Ons doen ’n beroep op al Marlothparkse  grondeienaars om  uitheemseindringerplanteop hullestandplaseenomliggendeterreineonderbeheer te bring

Uitheemseindringerplante is besondernadeligvir ons natuurlikeomgewing. Hullemaakgebruik van die beskikbarewatervoorraadenversprei teen ’n ontstellende tempo omdathullegeennatuurlikevyande het nie. Daar moeternstigaandaggeskenk word aan die uitroeiing van hierdieplante op allestandplase.

Nuwewysigingsaan ’n  wet wat uit 1983 dateerengemik is op  die bewaring van landbouhulpbronne, sal vanaf 1 Oktobervanjaar van krag wees. Dit verklaar die teenwoordigheid van sekereplante soos in die wetbepaal op ’n persoon se grond as ’n strafbareoortreding.

Plante wat algemeenin Marlothparkvoorkomenverwydermoet word, is die Demoinabossie, Paraffienbos, Lantana, Nagblom, Gansvoete, Garingboom, Donkie Ore, Duiwel se ruggraat , Kandelaarplant, AmerikaanseGaringboom, Aartappelrankeren dieBegraafplaasblom.

Om u te help om die betrokkeplanteuit te ken, kan u die uitstalling by Field Security of die een in die ontvangslokaal van die plaaslikemunisipalekantoorbesoek. U word ookaanbeveel om die webtuistewww.marlothparkhonoraryrangers.co.zate raadplaag, waar u op “The Alien Plants of Marloth Park” kan klik.

Diana van Rensburg (082 296 4477), Genie Retief  (082 464 6618), Joce Gordon (082 306 5133) en Uschi Powell (072 908 0350) staanookgereed om aan u verderebystand te verleen.

 

Fire Warning: May 2016

We are now in the “high risk” fire season.

Do not leave fires unattended.

Extinguish all fires and hot coals after use.

Do not burn any garden refuse.

Request all guests and employees to follow these rules

Stub cigarettes out properly and dispose of them carefully. Remember, cigarette stubs are litter. Do NOT litter.

Do not leave children alone with matches or lighters.

Ensure you have a fire extinguisher nearby.

Do not place left-over thatching grass on the ground close to your house.

Lightning conductor and gas installation compliance should be in order to ensure insurance requirements.

In the event of a fire contact Field Security control centre immediately on 082 828 1043.

NOTE: THE MARLOTH PARK WINTER FAIR WILL BE HELD ON 9 JULY 2016

SEE YOU THERE!! Contact person: Dev Farquharson  (tel. 076 0985546)

 

WEES OP JULLE HOEDE VIR BRANDE

Ons gaannou die tydperkbinnewaartydens die ontstaan van brande ’n wesenlikegevaarinhou.

Moenie ’n vuuronbewaaklaat nie.

Blusallevureen warm kolenagebruik.

Moenieenigetuinafvalverbrand nie.

Versoekallegasteenwerknemers  om by die toepaslikereëls te hou.

Doofsigarettebehoorlikuitenraak van hulledeeglikontslae. Hou dit in gedagte dat sigaretstompies as rommelbeskou word.

Moeniekinders met vuurhoutjiesenaanstekersalleenlaat nie.

Maakseker dat u ’n brandblusserbyderhand het.

Moenieoortolligedekgrasdigby die buitemure van u woning berg nie.

Die nodigevoorsorgmaatreëls m.b.t. die weerligafleieren die gasinstallasiemoet in plek wees om aanversekeringsvereistes te voldoen.

Wanneer ‘n brand ontstaan, moet daar onmiddellik in verbindinggetree word met Field Sekuriteit se beheersentrum  by082 828 1043.

NEEM KENNIS DAT MARLOTHPARK SE WINTERKERMIS OP 9 JULIE 2016 GEHOU GAAN WORD.

SIEN U DAAR!! Kontakpersoon: Dev Farquharson (tel 076 0985546) 

Removing Alien Invasives: June 2016

WHAT TO DO WITH THE ALIEN PLANTS YOU REMOVE FROM YOUR STAND

Thank you to those property owners of Marloth Park who are removing alien plants from their stands.

Here are a few do’s and don’ts:

When removing succulent plants such as Prickly Pear (Opuntia stricta) and Queen of the Night (Cereus jamacaru) remove them by digging out roots and all. Either place these plants in the middle of the road to be destroyed by cars or take them to the main dump and place on the thatch, that will be found there, so that these plants will be burned. If you see these plants in the road, please drive over them! Never throw them back into the veld.

Do not cut them up, leave in the bush or leave hanging in the trees. These plants, and pieces of plants, will root again and the alien plant problem will be spread and made worse by these actions.

An alien plant that should never be placed on the road is Famine Weed (Parthenium hysterophorus), as these plants shed their seeds and the weed is distributed by cars transporting seeds on their tyres. Remove in refuse bags and place on the thatch at the dump, to be burnt. Some people are allergic to this plant and may develop a rash. Use gloves when uprooting this plant.

Another alien plant that should not be placed on the road, but should be removed and immediately placed in a refuse bag is Mother of Thousands (Bryophyllum delagoense) as each little piece of this plant can root and grow. Treat Devil’s Backbone (Kalanchoe diagremontiana) in the same way.

Please procure a copy of our “Alien Plants of Marloth Park” for further information on removing alien plants from your property or contact us for further information or to help you with removal of these plants.

Joce Gordon 0823065133   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Genie Retief 0824646618  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.marlothparkhonoraryrangers.co.za      Facebook: Marloth Park Honorary Rangers.

WAT OM TE DOEN MET INDRINGERPLANTE WAT U UITGEHAAL HET

Ons wil heel eerste al diegene wat indringerplante op hulle standplase uitroei, hartlik bedank

Hier is ’n paar moets en moenies.

Vetplante soos die Turksvy (Opuntia stricta) en Koningin van die Nag (Cereus jamacaru) moet wortel en tak uitgehaal word. Plaas hierdie plante òf in die middel van die pad waar verbygaande motors hulle kan opdroog, òf op ’n hoop dekgras by die sentrale stortingsterrein sodat hulle verbrand kan word. Indien u hierdie plante voor u in die pad opmerk, moet u asseblief daaroor ry. Moet hulle nooit terug in die veld gooi nie.

Moenie hulle op u erf in stukke opsny of hulle in die bos agterlaat of in ’n boom ophang nie. Hierdie plante en selfs stukke daarvan sal wortel skiet wat die probleem van indringerplante net sal vererger.

Een indringerplant wat nooit op die pad gestort moet word nie, is die Demoinabossie (Parthenium hysterophorus), aangesien hierdie plante hul sade laat val wat dan aan motorbande kan vassit om so versprei te word. Plaas in vullis sake en neem na die stortingsterrein en plaas op die dakgras om verbrand te word. Moenie hierdie plant met die kaalhand uittrek nie omdat dit ’n uitslag mag veroorsaak wat soms lank mag neem om weg te gaan.

’n Ander plant wat nie op die pad moet beland nie, is die Kandelaarplant (“Mother of Thousands” in Engels) (Bryophyllium delagoense). Hierdie plant moet verwyder en in ’n vullissak geplaas word. Elke klein stukkie kan nie wag om wortel te skiet en te groei nie. Doen dieselfde met Duiwel se Ruggraat (Kalanchoe diagremontiana.)

Om u nog beter voor te berei, beveel ons aan dat u ’n eksemplaar van Alien Plants of Marloth Park in die hande kry en u is ook welkom om met ons in verbinding te tree vir advies of om ons hulp in te roep met die uitroei van indringerplante.

Joce Gordon  082 306 5133  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Genie Retief  082 464 6618  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.marlothparkhonoraryrangers.co.za     Facebook: Marloth Park Honorary Rangers

Tips for Property owners: April 2016

MARLOTH PARK HONORARY RANGERS TIPS FOR PROPERTY OWNERS

We call on all home owners of Marloth Park to help us conserve Marloth Park and adhere to its by-laws.One of the things we suggest is that each home owner put a list of general information in prominent view in their houses for their guests, family and friends to read. Here are a few points:

It is not permitted to pick up or remove in any way any wood from the property. Ensure you have bought wood or charcoal for your braai.

Ensure braai fires are extinguished after use in order to prevent veld fires from occurring.

3 Do not litter. Remember, discarded cigarette butts also fall into this category!

4 No pets of any kind are permitted in Marloth Park, which is a declared conservancy.

5 No animals, snakes & spidersetc. may be removed from Marloth Park.

No trees are allowed to be cut down without permission from the Conservation officer

The animals of Marloth Park may appear to be more approachable than those in the Kruger Park, but they are still wild and potentially dangerous.  Feeding animals, such as kudu, zebra and warthog can lead to injuries from horns, tusks, bites and kicks. Do not allow small children near the animals. If you (supplement) feed the animals, feed the correct food. No bread should be fed. Mealies may result in the death of certain animals. Only feed fruit or insects to bushbabies.

8 Do not go for walks after dark. There could be dangerous animals in the vicinity.

9 No loud music or rowdy behaviouris allowed.

10 Please do not use poisons to kill rats or other vermin. Animals poisoned in this way are frequently eaten by owls, genets, wild cats and even warthogs which are then, in turn, poisoned.

WENKE WAT GRONDEIENAARS MET VRUG KAN TOEPAS

Die ereveldwagtersdoenaan die hand dat u die bywettegehoorsaam om daartoe by te dra dat Marlothpark in syongereptestaat (reeds ernstigaangetas) behouebly.

Een van die dinge wat hullevoorstel is dat elkehuiseienaar ’n lys met algemeneinligting prominent in hullewoningsvertoonvirhullegaste, familieenvriende om van kennis te neem. Hiervolg ’n paarpunte:

1                     Dit word nie toegelaat om op enigewysehout op die betrokkeeiendom op te tel of te verwyder nie. Maakseker dat u voldoendehoutenhoutskoolvir u braaivleisvuursaambring.

2                     Maakseker dat die vuuruitgedoof is nagebruik ten eindeveldbrande te verhoed.

3                     Moenierommelstrooi nie. Onthou dat sigaretstompiesook in hierdiekategorie val.

4                     Geentroeteldiere word in Marlothpark as ’n erkendebewareatoegelaat nie.

5                     Geendiere, slangeenspinnekoppemag uitMarlothparkverwyder word nie.

6                     Geenbome mag afgekap word sonder die instemming van die bewaringsowerhede nie.

7                     Die diere in Marlothpark mag op die oogafmakkerenmeerbereikbaar te wees as dié in die NasionaleKrugerwildtuin, maar wees daaropbedag dat hulle net so wild enpotensieelgevaarlik is. Die voer van diere soos koedoes, sebrasenvlakvarke kan beseringsaangebringdeurhorings, slagtande, byte enskoppeveroorsaak. Sorg dat kinders nie nabydierekom nie. Indien u die diere (aanvullend) voer, maakseker dat u dit met die korrektevoedselsoortedoen. Brood moettotaalvermy word. Mielies mag tot die dood van sekerediereaanleiding gee. Nagapies mag slegs vrugte of insektegevoer word.

8                     Moenienasononder op wandelingsgaan nie. Daar mag gevaarlikediere in die omgewing wees.

9                     Geenhardemusiek of rumoerigegedragword geduld nie.

10                 Moet asseblief nie gifstowweaanwend om rotte of anderskadelikegediertes van die grasaf  temaak nie. Diere wat op hierdiewysevergiftig word, word dikwelsdeuruile, muskeljaatkatte, wildekatteenselfsvlakvarkeopgevreet, wat danook op hullebeurtbeswyk.

 

Our vision

hrOur vision is to support and assist the Nkomazi Municipality Conservation Department within Marloth Park with their management strategies and objectives while being an effective volunteer group. 
Read a brief  History of Honorary Rangers and the Conservancy

Who is online

We have 30 guests and no members online